Skip to main content
ADRAFrancophonie EuropéenneUkraine

ADRA Bélgique : mobilisation inédite de l’Eglise Adventiste aux côtés d’ADRA

12 mars 2022 | ADRA Belgique

Chers Frères, chères Sœurs,

Depuis plusieurs jours, nous sommes témoins d’une mobilisation inédite de l’Eglise Adventiste aux côtés d’ADRA, faisant face ensemble à la crise en Ukraine.

Nos équipes travaillent sans relâche pour accueillir dignement des dizaines de milliers de déplacés aux frontières de l’Europe, des convois humanitaires traversent la frontière pour se rendre dans les Eglises adventistes de l’Ouest de l’Ukraine devenues des lieux de refuges et, partout en Europe, des Eglises mettent en place des récoltes de fonds pour soutenir l’action d’urgence d’ADRA.

En Belgique, nous avons déjà pu récolter plusieurs milliers d’euros grâce à votre générosité, du fond du cœur, MERCI !

Mais, je suis convaincu que nous pouvons aller bien au-delà et je vous encourage à rejoindre les milliers de membres d’Eglises engagés à travers l’Europe. Chaque soutien renforce le message d’espoir et de paix que nous défendons, tant au sein d’ADRA que de l’Eglise.

Certaines Églises et membres m’ont contacté personnellement pour proposer d’accueillir des Ukrainiens. Il est touchant de voir cette mobilisation et je ne peux que féliciter ces initiatives solidaires. Cependant, ADRA en Belgique se concentre pour le moment sur le soutien des projets de première ligne dans les pays limitrophes ou directement en Ukraine. Si vous souhaitez ouvrir votre porte, nous vous conseillons de contacter votre commune, votre localité afin de proposer votre aide en ce sens dans un cadre bien précis. Une occasion de plus pour intégrer votre Église comme un élément essentiel de votre communauté.

Afin de vous aider dans la communication vers nos Frères et Sœurs, vous trouverez en pièce jointe un ADRA News reprenant les dernières nouvelles et, via ce lien, une vidéo de la situation en Ukraine. Nous vous serions reconnaissants de les diffuser autour de vous et/ou lors de ce Sabbat.

La vidéo YouTube s’accompagne du texte ci-dessous :

Un million de réfugiés ont fui l’Ukraine depuis le début de la guerre. Le besoin d’aide humanitaire se fait ressentir de plus en plus. Sans abri et sans provisions, ils sont vulnérables dans les rues.

ADRA fait tout son possible pour les aider et compte sur votre soutien. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Merci de votre aide.

Je terminerai ce mail en vous remerciant du fond du cœur pour cette mobilisation exceptionnelle. Grâce à vous, nous faisons la différence !

Fraternellement,

Jonathan

Jacques 2:15-17

« 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 16, et que l’un d’entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez !, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? 17. Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. »


Beste Zusters en Broeders,

Sinds enkele dagen zijn we getuige van een ongekende mobilisatie van de Adventkerk aan de zijde van ADRA om samen de crisis in Oekraïne het hoofd te bieden.

Onze teams werken onvermoeibaar aan een waardige opvang van tienduizenden ontheemden aan de grenzen van Europa, humanitaire konvooien steken de grens over naar Adventkerken in het westen van Oekraïne, die toevluchtsoorden zijn geworden, en in heel Europa zamelen kerken geld in om de noodhulpacties van ADRA te ondersteunen.

In België hebben we al enkele duizenden euro’s kunnen inzamelen dankzij uw generositeit. Uit de grond van ons hart, BEDANKT!

Maar ik ben ervan overtuigd dat we veel verder kunnen gaan en ik moedig u aan om u aan te sluiten bij de duizenden geëngageerde kerkleden in heel Europa. Elke steun versterkt de boodschap van hoop en vrede waar wij voor staan, zowel bij ADRA als bij de Kerk.

Sommige kerken en hun leden hebben persoonlijk contact met mij opgenomen met het voorstel om Oekraïners op te vangen. Het is ontroerend om deze mobilisatie te zien en ik kan deze solidariteitsinitiatieven alleen maar toejuichen. Echter, ADRA in België concentreert zich momenteel op de ondersteuning van projecten in de frontlinie, in de buurlanden of rechtstreeks in Oekraïne. Indien u uw deuren wenst te openen, raden wij u aan contact op te nemen met uw gemeente om deze hulp binnen het juiste kader aan te bieden. Dit is te meer een kans om van uw kerk een essentieel onderdeel van uw gemeenschap te maken.

Om u te helpen bij de communicatie met onze broeders en zusters, vindt u in de bijlage een ADRA News met het laatste nieuws en, via deze link (https://www.youtube.com/watch?v=SM2sd15v7d0), een video over de situatie in Oekraïne. Wij zouden het op prijs stellen als u deze zou willen verspreiden in uw omgeving en/of tijdens deze sabbat.

Bij de YouTube-video vindt u onderstaande beschrijving:

Een miljoen vluchtelingen zijn Oekraïne ontvlucht sinds het begin van de oorlog. De behoefte aan humanitaire hulp neemt toe. Zonder onderdak en levensmiddelen zijn ze kwetsbaar op straat.

ADRA doet al het mogelijke om hen te helpen en rekent op uw steun. Samen kunnen we levens redden. Dank u voor uw hulp.

Aan het einde van deze e-mail wil ik u nogmaals uit de grond van mijn hart bedanken voor deze uitzonderlijke mobilisatie. Dankzij u, maken we het verschil!

Met broederlijke groeten,

Jonathan

Jakobus 2:15-17

15.“Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt,

  1. en een van u zegt tot hen: Het ga je goed! Kleed je warm en word verzadigd! zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin?
  2. Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.”

 

Author Pôle communications

More posts by Pôle communications
Share This

Partagez

Partagez avec vos amis